واتچ ماهان

سنایی بین حکمت و عرفان لغخانومده است

۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

 

در بیست‌و‌یکمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی دربه همراهره سنایی مطرح انجام گرفت:

 

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۷

گزارشگر : مطهره ميرشكاري

 

 

مهدی سالاری‌نسب در درس‌گفتارهایی دربه همراهره سنایی گفت: در خواندن حدیقه به همراهید به این نکته توجه داشته به همراهشیم که پیشینه‌های فکری سنایی، متعدد و متکثر و آبشخور کلامش متفاوت است و همین نکته او را در جایی قرار می‌دهد که می‌توانیم بگوییم، سنایی بین حکمت و عرفان لغخانومده است. سنایی که به حکیم هم مشهور است عارف هم بوده و متقدم عارفان شاعر است و این به دلیل پیشینه‌های فکری او است که صرفا آثار عرفانی را نمی‌خواند،بلکه منابع متعدد شعری را مورد توجه قرار داده است


سنایی بین حکمت و عرفان لغخانومده است

 

به نقل خبرگزاری کتاب ایران (واتچ ماهان)، بیست‌و‌یکمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی دربه همراهره سنایی به همراه موضوع «حدیقه‌ سنایی و مقالات شمس» و به همراه نقل کردرانی دکتر مهدی سالاری‌نسب (استاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر ادبیات و فلسفه)  عصر چهارشنبه (پنجم اردیبهشت‌ماه) در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار انجام گرفت.
 
سالاری‌نسب صحبت خود را در دلیل چرایی خواندن متون ادبی در دوره حاضر شروع انجام و گفت: گویی در دوره ما زیاد از هر دوره‌ای نیاز است که متون خودمان را بخوانیم. به ویژه که به همراه آمدن نقد ادبی جدید و فلسفه جدید می‌توانیم به همراه  متدولوژی جدید متون را دوبه همراهره نگاه کنیم، چون از ۱۲ قرنی که زبه همراهن فارسی به وجود آمده است، فقط حدود چند دهه است که می‌توانیم متون را به همراه متد جدید بخوانیم و قبل از آن همه به همراه متد سنتی خوانده انجام گرفته است. یعنی مثنوی و دیگر متون قرن‌ها به همراه یک روش خوانده می‌انجام گرفته، بنابراین جدید انجام گرفتن در کنار آن که آثار بدی دارد، می‌تواند آثار خوبی هم داشته به همراهانجام گرفت، یکی  همین است که ما می‌توانیم به متون  به گونه‌ای نگاه کنیم که قدما آنطور نگاه نمی‌انجامند.
 
وی به همراه خواندن بیت «گرچه نقش نقل کرد نه از نقل کرد است/ بوی یوسف درون پیرهن است» از حدیقه، ادامه داد: مثلاً شروحی که بر مثنوی در قرن پنجم به همراه شروحی که در قرن سیزدهم نوشته انجام گرفته، چون نگاه و روش یکی بوده، تفاوت چندانی ندارد. اما حال می‌توانیم به همراه نگاه جدید این متون را بخوانیم، بنابراین همین دلیل مضاعف و موجهی بر این است که چرا به همراهید متون قدیم را بخوانیم. در حال حاضر قوت زبه همراهن فارسی خیلی افول انجامه و در راه از بین رفتن است. عده‌ای فکر می‌کنند زبه همراهن فارسی فقط صورت است که اگر از بین برود محتویات فرهنگ‌مان را خواهیم داشت، ولی این به هیچ وجه درست نیست. چون اگر زبه همراهن فارسی از بین برود ما مثل یک غربی به فرهنگ‌مان نگاه خواهیم انجام. به همراه زبه همراهن فارسی است که می‌توانیم فرهنگ خودمان را بفهمیم، چرا که موسیقی و بقیه عناصر عاطفی که درون آن است را می‌فهمیم. در واقع ما متون را برای این می‌خوانیم که آن مطالب فرهنگی انسانی و ایرانی که داخل متون است را بفهمیم.
 
زمانه سنایی دوره‌ مهمی در فرهنگ فارسی است
این پژوهشگر ادبیات و فلسفه به همراه خواندن اظهارات ادوارد براون دربه همراهره حدیقة الحقیقه سنایی، بیان انجام: این اظهارات ادوارد براون که می‌گوید حدیقه یکی از کسالت‌به همراهرترین کتاب‌های فارسی، سرشار از بدیهیات احمقانه و حکایات بی‌نتیجه است، قطعاً و طبیعتاً اشتبه همراهه است. حدیقه سنایی اولین منظومه عرفانی است. زمانه سنایی دوره‌ مهمی در فرهنگ فارسی است. دوره‌ای است که فرهنگ فارسی در چند رشته و حوزه به بهترین نتایج رسیده است. غزالی هم دوره سنایی است و اتفاقاً سنای به کتاب «احیا»  نظر دارد. در دوره سنایی خیام را هم داریم که یک نامه مهم از سنایی به خیام به‌جامانده است.
 

او ادامه داد: همواره گفته انجام گرفته که سنایی به یک‌به همراهره تغییر انجامه است، اما از زمانی که مقالات شمس خوانده انجام گرفته، گفته‌اند، سنایی همواره تا آخر عمر درگیر دو حالت و به قول شمس متلون بوده است. چون مشهور است، سنایی شاعر مداحی بوده که یک‌به همراهره به فرد عارفی تبدیل انجام گرفته است. البته عده‌ای به ویژه بعد از اینکه مقالات شمس خوانده انجام گرفت، این را منکر انجام گرفتند، چون شمس هم که به سنایی  نزدیک است، می‌گوید سنایی متلون بوده، یعنی همواره بین دو قطب حرکت می‌انجامه است. اگر در گفته‌های خود سنایی به ویژه در حدیقه نگاه کنیم، نشانه‌های تغییر را در او می‌یابیم. یعنی اینطور نبوده است که از ابتدا یک طرف وجود او عرفان، زهد، راه خدا و دنیا‌گریزی و طرف دیگر شاعر مداحی بوده به همراهانجام گرفت.

 

خط سیری که در متون منثور عرفانی است در متون منظوم عرفانی هم وجود دارد

سالاری‌نسب ضمن بیان مشابهت‌هایی بین سنایی و غزالی، بیان داستان مشابه سنایی در سرودن حدیقه به همراه سعدی در سرودن گلستان و اشاره‌ای به پیشینه کتاب‌های عرفانی، بیان انجام: به همراه مقداری مسامحه می‌توان گفت، همان خط سیری که در متون منثور عرفانی می‌بینیم، در متون منظوم عرفانی هم وجود دارد. یعنی ‌درکتاب‌های منظوم عرفانی، به همراهید حدیقه را اولین کتاب قرار داد که میوه و نتیجه کار به مثنوی معنوی می‌‌رسد. کتاب تعلیمی و عرفانی تا قبل از مولانا و طی یکی دو قرن بین سنایی و مولانا، حدیقه سنایی بوده است. در واقع اگر مثنوی سروده نمی‌انجام گرفت، مهم‌ترین کتاب منظوم عرفانی ما، کتاب حدیقة الحقیقه بود.

 

وی به همراه اشاره به اینکه حدیقه به زبه همراهن شعر است و خود شعر کار را برای اینکه بیان به بیان عاشقانه و عاطفی بگراید آسان می‌کند، بنابراین نمی‌توان آن را مطابق کتاب‌های منثور تعلیمی عرفانی قرارداد، اضافه انجام: نکته قابل توجه در بیان جایگاه حدیقه و مقایسه آن به همراه کتاب‌های پیشین و پسین این است که، سنایی شاعری است که به بیان عرفانی روی می‌آورد. یعنی سنایی متقدم خود را شاعرانی مثل فرخی و امثالهم می‌دیده و پیشینه شاعری داشته است. به عنوان مثال شاهنامه را می‌خوانده تا قوت شاعری پیدا کند و تاثیرات زیادی از شاهنامه در حدیقه پیدا است. در نتیجه، سنایی شاعری است که رو به عرفان می‌آورد؛ ولی برتصویر آن مولانا، عارفی است که شاعری هم می‌کند. به قطع یقین می‌توان گفت، مولانا تنها شاعری است که در کلامش مفاخره شاعرانه ندارد. چیزی که در ادبیات فارسی رسم بوده و واتچ ماهانا تا همین امروز هم به همراهقی مانده است.

 

نقل کردران نشست در ادامه اظهار انجام: در خواندن حدیقه به همراهید به این نکته توجه داشته به همراهشیم که پیشینه های فکری سنایی، متعدد و متکثر و آبشخور کلام سنایی متفاوت است و همین نکته او را در جایی قرار می‌دهد که می‌توانیم بگوییم، سنایی بین حکمت و عرفان لغخانومده است. سنایی که به حکیم هم مشهور است عارف هم بوده و متقدم عارفان شاعر است و این به دلیل پیشینه‌های فکری او است که صرفا آثار عرفانی را نمی‌خواند،بلکه منابع متعدد شعری را مورد توجه قرار داده است.

 

مثنوی بسط یافته مقالات شمس است

سالاری‌نسب به سراغ مقالات شمس رفت و بیان انجام: بین مقالات شمس و حدیقه سنایی حدود یک قرن فاصله است. مقالات شمس آبشخور اصلی مولانا بوده و واتچ ماهانا می‌توان گفت که مثنوی بسط یافته مقالات شمس است. به ندرت می‌توان چیزی در مقالات شمس یافت که مولانا دوبه همراهره آن را در مثنوی نگفته به همراهانجام گرفت. دیگر اینکه می‌دانیم شروع مثنوی معنوی کتابی مثل حدیقه سنایی بوده است. یعنی از مولانا خواسته انجام گرفته که کتابی مثل حدیقه بسراید و او شروع به سرودن مثنوی انجامه است. مقالات شمس کتابی است که نثر استثنایی دارد که متاسفانه هفت قرن پنهان مانده و به همراه ویژگی‌های متمایزی که دارد به سختی می‌توان مشابه آن را در متون منثور ما پیدا انجام. مضامین فکری در مقالات است که برخی به حدیقه مربوط است. در مقالات شمس را آدم صریح اللهجه ای نسبت به همه، حتی مولانا می‌بینیم.

 

او ادامه داد: زمانی که مقالات شمس را می‌خوانیم، معلوم می‌شود که آدم آزموده‌ای بوده. برخلاف دیگر شاعران در مورد شمس دقیق نمی‌توان گفت که چه کتاب‌هایی قبل از آن خوانده، ولی می‌توانیم بفهمیم که گزینش انجامه است. یعنی چند کتاب را خیلی خوب خوانده و به خودش هم اجازه می‌دهد که دربه همراهره آنها اظهار نظر کند، ولی به دلیل مشابهت‌هایی که در کلام او وجود دارد،می‌توان گفت که کشف الاسرار، آثار غزالی و سنایی را خوانده است. نکته مهمی که بین شمس و سنایی وجود دارد، این است که، آبشخور شمس هم صرفاً کتاب‌های عرفانی نبوده است.

 

نقل کردران نشست ضمن اشاره به بعضی از ویژگی‌های شمس، گفت: حدیقه و مقالات و شمس و سنایی فارغ از مطالبی که به صراحت در مقالات شمس آمده، یکسری مشابهت‌های عام دارند. هر دو آن‌ها به عرفا منتصب بوده و عارفند. در جاهای مشترکاتی در لفظ دارند. همچنین مشترکات شخصی و روحی هم دارند.

 

وی در ادامه به چند مفهوم یا اصل فکری در اشتراکات معانی سنایی و شمس اشاره انجام و اضافه انجام: «نیاز» که در کتب مختلف تعلیمی_عرفانی، اولین مرحله سلوک یاد انجام گرفته، افزایش از همه مورد توجه شمس بوده و در مقالات زیاد آن را به کار برده است که این تکمیلا در حدیقه وجود دارد و به همراهرها در حدیقه منتصویر انجام گرفته است. پس نیاز، یکی از مفاهیمی است که شمس دقیقاً از حدیقه گرفته و به آن کتاب نظر دارد. نکته دیگر تأکید هر دو اینها به علم و عمل است. در حدیقه سنایی چندین‌به همراهر دربه همراهره اینکه علم به همراه عمل همراه شود، نقل کرد گفته و در مقالات شمس هم تاکید زیادی بر آن انجام گرفته است. همچنین متابعت در کلام این دو زیاد مهم است و تاکید زیادی بر آن دارند.

 

نگاه انتقادی و انتقاد عجیبی که به وضع اجتماع خود دارند از مشترکات سنایی و شمس

او ادامه داد: دربه همراهره حدیقه گفته انجام گرفته، کتاب خشکی است. یکی از دلایل آن این است که، در آن دربه همراهره عشق حرف کمی آمده و گویی کویر یا کوهستانی است که برکه کوچکی در میان آن است. در مقالات شمس هم همین‌گونه است و عشق خیلی برتری ندارد. بنابراین در این زمینه هم حدیقه و مقالات شمس به همراه هم مشترک‌اند. نگاه انتقادی و انتقاد عجیبی که شمس و سنایی به وضع اجتماع خود دارند از دیگر مشترکات این دو است.  به همراه این تفاوت که در حدیقه نگاه‌های انتقادی اجتماعی افزایشی می‌بینیم. هر دو شاعر به پارسی علاقه دارند. هم شمس در مقالات و هم سنایی در حدیقه به صراحت لب به ستایش زبه همراهن فارسی می‌گشایند.

 

این پژوهشگر توجه به کلی‌نگری را از دیگر اشتراکات سنایی و شمس خواند و گفت: در مورد اشتراکات روحی این دو شاعر، می‌توان گفت که، در هر دو کتاب حدیقه و مقالات به همراه یک شخص که حوصله ندارد، یعنی تندخو است؛ مواجه هستیم. فارغ از اینکه چقدر از آن به اجتماع و محیط پیرامون آنها ربط دارد، وقتی به خود متون نگاه می‌کنیم، هر دو افراد تندخویی هستند. واتچ ماهاناً سر تا ته حدیقه سنایی عتاب بوده و خیلی کم به لطف آلوده است، که در مقالات هم این را می بینیم. یکی دیگر از نکات مشترک این دو گرایش به تنهایی است و اینکه هر دو از این که فرخانومد ندارند، نالیده اند. همچنین هر دو به مقدار زیاد خود را می‌ستایند. از این حیث این دو خیلی به خاقانی که خودستاترین شاعر ادبیات فارسی است شبه همراههت دارند.

 

سالاری‌نسب در پایان به همراه بیان برخی اختلافات این دو شاعر به همراه یکدیگر هم اشاره انجام و گفت: لازم به توجه است که در برداشت از شعر شاعران، به همراهید به همراه مسامحه رفتار انجام و به همراه هر چه که گفته‌اند، آن‌ها را قضاوت نانجام.

 

 

خبرگزاری واتچ ماهان (TNA) – حمله عناصر گروه تروریستی الشبه همراهب به نظامیان ارتش اوگاندا

۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

 

عناصر گروه تروریستی “الشبه همراهب المجاهدین” شاخه سازمان تروریستی القاعده در شرق آفریقا، یک پایگاه نظامی متعلق به ارتش اوگاندا در سومالی را هدف حمله خود قرار دادند.

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۰۰

کد مطلب: ۳۲۷۰۷۴

 


حمله عناصر گروه تروریستی الشبه همراهب به نظامیان ارتش اوگاندا

به نقل “تنا”، رسانه نزدیک به سازمان تروریستی القاعده مدعی انجام گرفت: عناصر گروه تروریستی “الشبه همراهب المجاهدین” شاخه سازمان تروریستی القاعده در شرق آفریقا، روز گذشته یک پایگاه نظامی متعلق به ارتش اوگاندا در حومه شهر “مرکا” واقع در استان “شبیلی جنوبی” در جنوب کشور سومالی را هدف حمله خود قرار دادند.
به ادعای این رسانه در این حمله عناصر تروریست الشبه همراهب به همراه قرار دادن کمین بر سر راه خودروهای نظامی ارتش اوگاندا، علاوه بر انهدام یک خودرو و یک کامیون، چندین سربه همراهزان ارتش اوگاندا کشته و زخمی انجام گرفتند.
پس از قدرت یافتن تروریست‌ها الشبه همراهب وابسته به القاعده در کشور سومالی و گسترش حملات این گروه به مناطق مختلف در سومالی و برخی مناطق مرزی، ارتش برخی از کشورهای همسایه از جمله اوگاندا به منظور تامین امنیت و مبه همراهرزه به همراه این گروه تروریستی وارد خاک سومالی انجام گرفتند.

 

کلمات کليدی: الشبه همراهب، سومالی، القاعده، اوگاندا

 

تصمیم جدید سازمان ملل برای میانمار

۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

تصمیم جدید سازمان ملل برای میانمار

به نقل خبرگزاری واتچ ماهان(آوا)، دبیرکل سازمان ملل، سفیر سوئیس در آلمان را به عنوان نماینده ویژه این سازمان در میانمار انتخاب انجام.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل کریستین شرانر بوگنر، سفیر سوئیس در آلمان را به عنوان نماینده ویژه خود در امور میانمار انتخاب انجام.

دولت میانمار پس از سرکوب‌های نظامی در ماه اوت به همراه انتقاد‌های انجام گرفتید بین‌المللی مواجه انجام گرفت، در همین راستا حدود ۷۰۰ هزار نفر از مسلمانان روهینجا به بنگلادش فرار انجامند.

سازمان ملل این عملیات را به عنوان پاکسازی قومی اعلام انجامه، اما به همراه این حال میانمار این مساله را رد انجامه است.

در ماه دسامبر مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای را تصویب انجام که براساس آن از گوترش خواستند که یک نماینده ویژه در حوزه میانمار معرفی کند.

نماینده میانمار در سازمان ملل هنوز نسبت به این مساله اظهارنظر نانجامه است.

نقل کردگوی سازمان ملل نیز گفت: انتظار می‌رود در روز‌های آینده به طور رسمی این انتصاب اعلام شود.

وی افزود: قرار است نمایندگان شورای امنیت سازمان ملل سفری به بنگلادش و میانمار برای بررسی این وضعیت داشته به همراهشند.

پیشتر نماینده میانمار در سازمان ملل اعلام انجامه بود که این کشور از هرگونه تلاش ساخانومده و کمک به ارتقای حقوق بشر حمایت می‌کند.

واتچ ماهان – داستان فروپاشي

۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

 

نگاهي به كتاب «ادبيات ستيخانومده»

 

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۴۳

 

 

اصغر احمدي در كتاب «ادبيات ستيخانومده» نشان مي‌دهد كه چطور تحولات سياسي و اجتماعي در برهه‌اي حساس از تاريخ ايران به ظهور ادبياتي انقلابي ياري رساند و چگونه در مسيري گريخانوماپذير، به همراه انسداد سياسي و تند انجام گرفتن فضا، به سمت راديكاليسم و ستيز به همراه نظام سياسي حاكم پيش رفت، به گونه‌اي كه نه از تاك نشان ماند و نه از تاك‌نشان.


داستان فروپاشي

 

خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)_محسن آزموده: «تنهاي تنها بود و گنده بود و سياه‌سوخته بود و داغ بود و تشنه بود و برزخ بود». اين تصوير زارمحمد، قهرمان رمان «تنگسير» نوشته متفاوت صادق چوبك (١٣٧٧-١٢٩٥) است، نويسنده‌اي كه تا پيش از آن از سوي روشنفكران متهم بود كه «غيرمتعهد» و «غيرسياسي» است. چوبك اما در اين رمان چهره ديگري از خود را به نمايش مي‌گذارد. اين اثر كه دقيقا همزمان به همراه نهضت ١٥ خرداد ١٣٤٢ منتشر انجام گرفت، در ميان آثار چوبك از اين حيث استثنا است كه اگرچه همچون ساير آثارش مثل «سنگ صبور» (١٣٤٥) به اقشار فرودست جامعه مي‌پردازد، اما بر خلاف آنها قهرمان در پيش‌برد طرح‌ و برنامه‌اش موفق مي‌شود و مي‌تواند موانع پيش‌رويش را بردارد. زارمحمد، ورزاي سركش را مهار مي‌كند و حيوان را تحويل سكينه مي‌دهد. اما خود طريق«ياغي»گري در پيش مي‌گيرد، تفنگ و تبرش را حمايل مي‌كند، به بوشهر مي‌رود و كريم حاج حمزه صراف، محمد گنده رجب دلال، شيخ ابوتراب و آقاعلي كچل وكيل را يكي پس از ديگري به همراه گلوله تفنگ مارتين به قتل مي‌رساند. آقام شهر او را «شيرمحمد» مي‌نامند. در نهايت هم «پس از فريب، تهديد، خلع سلاح و قتل برخي ماموران دولتي، شبه همراهنه به خانه‌اش برمي‌گردد، خانوم و بچه‌هايش را برمي‌دارد، «در حالي كه اهل روستا تا لب ساحل همراهي‌شان مي‌كنند، سوار بر بلم مي‌شود و در ميان پهنه دريا ناپديد مي‌گردد».

اما آنچنان كه اصغر محمدي، در كتاب «ادبيات ستيخانومده» نشان مي‌دهد، همه قصه‌ها و داستان‌ها در دهه‌هاي چهل و پنجاه خورشيدي، چنين پايان خوشي ندارند. او در اين كتاب به منظور تبيين جامعه‌شناختي توليد و محتواي گفتمان ادبيات داستاني سياسي در دو دهه پيش از انقلاب اسلامي، پس از تمهيدات آغازين و بيان صورت مساله و بيان روش كارش، از ميان انبوه آثار ادبيات داستاني دهه‌هاي مذكور، پنج اثر را بر مي‌گزيند: تنگسير، نفرين زمين (١٣٤٦) نوشته جلال آل‌احمد، سووشون (١٣٤٨) نوشته سيمين دانشور، اسرار گنج دره‌ جني (١٣٥٣) نوشته ابراهيم گلستان و همسايه‌ها (١٣٥٣) نوشته احمد محمود. اينها آثار شاخص دوره‌اي حساس از تاريخ معاصر ايران هستند كه به همراه «انقلاب سفيد» يا «انقلاب شاه‌و‌آقام» آغاز مي‌شود و به انقلاب اسلامي و سرنگوني دودمان پهلوي به پايان مي‌رسد. اين دوره ١٧ ساله از هم از نظر سياسي و اجتماعي و هم از حيث ادبي اهميت فراوان دارد. از جنبه سياسي و اجتماعي، به همراه اصلاحات ارضي و تسريع فرآيند نوسازي (مدرنيزاسيون) و توسعه صنعتي تحولات شگفت‌انگيزي در ساختار اجتماعي ايران پديد مي‌آيد.همسو به همراه اين دگرگوني‌ها از جنبه ادبي هم به لحاظ كمي و از منظر كيفي شاهد يك اوج‌گيري هستيم. به لحاظ كمي، از تعداد ٩٩٢ نويسنده در ايران معاصر در فاصله بين مشروطه تا سال ١٣٧٠، ٥٢٩ نفر (٤/٥٧ درصد) به سال‌هاي ١٣٤٠ تا ١٣٥٧ اختصاص دارند و همچنين از كل ١٨٧٤ نوشته در اين به همراهزه زماني، ٩٩٢ اثر (٩/٥٢ درصد) به اين دوره اختصاص دارند. از منظر كيفي نيز اين دوره سرآمد ادوار ديگر است و گستره‌اي از سرشناس‌ترين نويسندگان ايراني مهم‌ترين آثار خود را در همين دوره نوشته‌اند؛ جلال آل‌احمد، سيمين دانشور، ابراهيم گلستان، صادق چوبك، احمد محمود، صمد بهرنگي، بزرگ علوي، رضا براهني و… نكته قابل توجه ديگر در آثار ادبي اين دوره حضور افكار و عقايد گوناگون و گاه متضاد است، از ماركسيست‌ها و به طور كلي چپ‌گرايان گرفته تا اسلامگرايان و ملي‌‎گراها. البته «نقطه اشتراك همه آنها ضديت به همراه رژيم حاكم و اعتراض به سياست‌هاي رژيم پهلوي است».

 

در تنگسير، چنان كه ديديم، اين اعتراض خام‌دستانه نسبت به همه مظاهر بي‌عدالتي و گروه‌هايي است كه از جانب حكومت ظالم حمايت مي‌شوند. درونمايه رمان دوم يعني نفرين زمين اما، زيرسوال‌بردن فرآيند نوسازي در پرتو اصلاحات ارضي است. آل‌احمد در اين اثر «برخلاف تنگسير چوبك، اقدام به قطب‌بندي خير و شري شخصيت‌هاي داستان‌اش نمي‌كند» زيرا معتقد است كه همه گروه‌هاي اجتماعي، در آنچه بر سر ساختار كهن روستاهاي ايراني مي‌آيد، سهيم‌اند. معلم تبعيدي اين رمان، شاهد آن است كه چطور به همراه ورود مظاهر نوسازي مثل راديو و موتور برق و كاميون و تراكتور و مرغ‌داري، چهره روستان دگرگون مي‌شود، «اما از عمق مشكلات آن كاسته نمي‌شود». بي‌بي (اربه همراهب روستا) و مبه همراهشرش، متنفذان روستا، از سوي دولت براي پيش‌بردن برنامه اصلاحات ارضي ترغيب مي‌شوند. مبه همراهشر كه فردي غيرخودي است، به همراه همكاري ژاندارم‌ها سعي در ساكت كردن آقام دارد. معلم در مقام روشنفكر سعي دارد نقش ميانجي را به همراهزي كند، اما آقام روستا، نسبت به افراد غريبه، اعم از راننده تراكتور، مهندس كشاورزي، مروج كشاورزي، ژاندارم‌ها و فرد يهودي‌تبه همراهري كه به دنبه همراهل احداث مرغ‌داري است، خوش‌بين نيستند و در نهايت هم به همراه مرگ بي‌بي، شيرازه نظم اجتماعي از هم مي‌گسلد، آقام به سمت مرغ‌داري هجوم مي‌برند و ضمن تخريب آن، مبه همراهشر را كه مي‌خواهد مانع از اين كار شود، به قتل مي‌رسانند.
سووشون هم نقد سياست‎هاي دولت را پي مي‌گيرد. اما اينجا نقطه تمركز حضور خارجي‌ها (عمدتا بريتانيايي‌ها) در صفحات جنوبي كشور است كه قحط و كمبود آذوقه را همراه دارد. يوسف و زهرا (زري) حاضر نمي‌شوند محصول خود را به بيگانگان بفروشند. خان‌كاكا برادر يوسف كه قصد دارد وكيل شود، از امتناع آنها ناراضي است. تنها همراهان و همفكران آنها يكي عمه است و يكي مجيد خان و ديگري ملك‌‎سهراب و چند تن ديگر كه اقدام مشترك‌شان به نتيجه خاصي نمي‎رسد. حكومت مركزي ضعيف است و پايگاه نظامي‌اش آماج حمله ايلات. تلاش خارجي‌ها به سركردگي سرجنت زيگر براي متقاعد كردن يوسف بي‌نتيجه مي‌ماند و نهايتا به قتل مشكوك او منجر مي‌شود. سيمين دانشور در سووشون بر خلاف آل‌احمد صرفا به قرائت سياسي- ايدئولوژيك كالبد جامعه روستايي اكتفا نمي‌كند و براي ترسيم فضاي حماسي، از قدرت مشروعيت‌بخشي اساطير مدد مي‌گيرد. او به همراه پيوند زدن اسطوره سياوش به همراه محمد مصدق و قرار دادن ماجراي قتل يوسف و در روزهاي پاياني آقااد، مي‌كوانجام گرفت به مبه همراهرزه مصدق به همراه استعمار وجهه ادبي ببخانجام گرفت. دانشور در جايي گفته است: «من در سووشون مرگ يوسف را در بيست‌و‌نهم آقااد ذكر كردم، در حالي كه منظورم ٢٨ آقااد، سقوط مصدق بود».

در اسرار گنج دره جني خبري از اسطوره‌سازي از زارمحمد تنگسير و بهره‌گرفتن از اساطير در سووشون نيست. گلستان در اين رمان، صراحتا به نقد صريح شيوه «سطحي و پوشالي» دولت در نوسازي مي‌پردازد. آقاي دهاتي (بخوانيد شاه)، گنجي (بخوانيد نفت) به همراهدآورده را زيرزمين مي‌يابد و آن را صف هوا و هوس‌هاي سطحي و زودگذر خود مي‌كند. اطرافيان او (معلم و نقاش، بخوانيد روشنفكران حكومتي) هم به جاي گوشزد كردن خطاها، به تحسين برنامه‌هاي او مي‌پرداخانومد و آقام هم بي‌خبر از همه‌جا، به شام و موسيقي دل‌خوشند. داستان به همراه نزاعي خونين بر سر گنج مدفون و زلزله‌اي مهيب (بخوانيد انقلاب) به پايان مي‌رسد كه بساط همه را برمي‌چيند .

كتاب اصغر احمدي، در نهايت به تحليل گفتماني همسايه‌هاي احمد محمود مي‌پردازد؛ يك رمان واقع‌گرا كه ديگر در آن نشاني از اسطوره‌پردازي و بيان نمادين نيست. خالد، قهرمان رمان در دو راه عشق و مبه همراهرزه سياسي، دومي را برمي‌گزيند و به نظم ناعادلانه موجود اعتراض مي‌كند. «ادبيات ستيخانومده» يك رساله دانشگاهي است و به انتظام مرسوم آثار آكادميك پايبند است. كتاب تلاقي‌گاه ادبيات داستاني، جامعه‌شناسي، مطالعات زبه همراهن‌شناختي و تاريخ است.

نويسنده نشان مي‌دهد كه چطور تحولات سياسي و اجتماعي در برهه‌اي حساس از تاريخ ايران به ظهور ادبياتي انقلابي ياري رساند و چگونه در مسيري گريخانوماپذير، به همراه انسداد سياسي و تند انجام گرفتن فضا، به سمت راديكاليسم و ستيز به همراه نظام سياسي حاكم پيش رفت، به گونه‌اي كه نه از تاك نشان ماند و نه از تاك‌نشان.

(به گرازش از روخانومامه اعتماد)

 

 

خبرگزاری واتچ ماهان (TNA) – آغاز عملیات مشترک حانجام گرفت الشعبی و پلیس فدرال عراق در صحرای استان نجف

۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

 

نیروهای بسیج آقامی و پلیس فدرال عراق به منظور تامین امنیت زائران عتبه همراهت مقدسه این کشور عملیات مشترک وسیعی را در صحرای استان نجف آغاز انجامند.

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۰۰

کد مطلب: ۳۲۷۰۷۵

 


آغاز عملیات مشترک حانجام گرفت الشعبی و پلیس فدرال عراق در صحرای استان نجف

“به همراهسم التمیمی” عضو اعلام مقاومت در گفت وگو به همراه “تنا” از آغاز عملیات بزرگ مشترک میان نیروهای بسیج آقامی عراق و پلیس فدرال این کشور در استان نجف خبر داد.

این عضو اعلام مقاومت تصریح انجام: نیروهای حانجام گرفت الشعبی و پلیس فدرال عراق به منظور تامین امنیت زائران عتبه همراهت مقدسه که قصد دارند به منظور به جای آوردن زیارات مخصوصه در ماه شعبه همراهن در عتبه همراهت مقدسه حاضر شوند عملیات وسیعی در عمق صحرای استان نجف را آغاز انجامند.

وی اضافه انجام: در این عملیات مشترک علاوه بر ایجاد یک کمربند امنیتی سعی انجام گرفته است تا هرگونه توطئه و حمله تروریستی احتمالی که ممکن است توسط داعش و یا عناصر وابسته به این گروه تروریستی طرح ریزی و به اجرا درآید خنثی شود.

به همراهسم التمیمی خاطرنشان انجام: در راستای همین عملیات تمامی مبه همراهدی ورودی و خروجی شهر نجف نیز به انجام گرفتت کنترل و محافظت می‌شود تا هیچ خطری جان زائران را تهدید نکند.

کلمات کليدی: حانجام گرفت الشعبی، عراق، پلیس اتحادیه، استان نجف

 

افغانستان و ظرفیت‌های ناحیه ای مهار داعش

۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

افغانستان و ظرفیت‌های ناحیه ای مهار داعش

حنیف اتمر؛ مشاور امنیت ملی اشرف غنی در دیدار به همراه دبیر شورای امنیت ملی ایران به دستگیری تعداد زیادی از اتبه همراهع بیگانه عضو داعش در افغانستان اشاره انجام و گفت: تلاش برای استفاده از جغرافیای افغانستان به منظور سازماندهی جدید گروه های تروریستی در جریان است.
 
علی شمخانی؛ دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم در این دیدار که در حاشیه نهمین اجلاس مقامات عالی امنیتی کشورهای پنج قاره جهان در سوچی روسیه برگزار انجام گرفت، گفت که حامیان گروه های تروریستی شکست خورده در سوریه به دنبه همراهل ناامن انجامن افغانستان و انتقال بقایای این تروریست ها به این کشور هستند.
 
وی به همراه ابراز تاسف نسبت به اقدامات تروریستی اخیر که به کشته انجام گرفتن جمعی از آقام بیگناه افغانستان منجر انجام گرفت، گفت: همکاری مشترک اطلاعاتی و امنیتی ایران، افغانستان، پاکستان، چین و روسیه می تواند از طریق تجمیع و تبه همراهدل ظرفیت های پنج کشور، زمینه های توقف برنامه های بی ثبه همراهت کننده برخی کشورهای غربی و همپیمان های ناحیه ای آنها را فراهم کند.
 
طی سال های اخیر داعش به نحو غیر قابل درکی به یک تهدید امنیتی جدی و جدید در افغانستان تبدیل انجام گرفته است.
 
این گروه در حالی جمعی از آقام افغانستان را به صورت هدفمند و سیستماتیک آماج تیر ترور قرار می دهد و به همراه ارتکاب جنایت های هولناک ضد بشری، وضعیت آشفته امنیتی کشور را آشفته تر می سازد که تا همین دوسال پیش، هیچکس تصور نمی انجام که روزی داعش در افغانستان نیز همانند سوریه و عراق، به مرحله ای از رانجام گرفت و قدرت دست یابد که مهار آن به معضلی برای قدرت های ناحیه ای بدل شود.
 
اینکه این وضعیت، ناشی از عدم ظرفیت، سهل انگاری یا حمایت های پیدا و پنهان حلقات داخلی است یا این پشتوانه نیرومند و آشکار خارجی تروریست های داعش است که آن را به نیرویی غیر قابل مهار و رو به توسعه، بدل انجامه است، بحث دیگری است؛ اما واقعیتی که اکنون در برابر افغانستان و قدرت های ناحیه ای مانند ایران، روسیه، چین و… قرار دارد این است که رانجام گرفت داعش در افغانستان، معادلات امنیت و ثبه همراهت در ناحیه را یکبه همراهر دیگر به همراه تهدیدی جدی و مستقیم مواجه انجامه است و به همراهید کشورهای درگیر به همراه تبعات حضور و نفوذ داعش در افغانستان، به همراه هم افزایی توانمندی ها، تجربیات و راهبردهای خود، اجازه ندهند که ثبه همراهت و امنیت ناحیه به وسیله گروه های تروریستی مورد حمایت قدرت های فراناحیه ای و رژيم های مزدور ناحیه، دستخوش آشوب و اخلال و بحران و التهاب شود.
 
ایران در مهار داعش، از ظرفیت های قدرتمندی برخوردار است. این کشور به همراه توجه به تجربه ای که در مهار و انهدام هسته های قدرت داعش در عراق و سوریه، اندوخته است و نیز به همراه در نظرداشت امنیت پایدار و رخنه ناپذیر جمهوری اسلامی علیرغم گسترش و فراگیری ناامنی های در کشورهای اطراف آن، از گزینه های مهمی برای این امر، محسوب می شود.
 
دولت افغانستان، اگر به راستی دغدغه مهار داعش و جلوگیری از قدرت رو به گسترش آن را دارد، می به همراهیست در این زمینه به همراه همسایه غربی خود، وارد تعاملات راهبردی شود.
 
این امر، نیازمند استفاده حد اکثری از استقلال و حاکمیت ملی و اتکا به منافع مستقل ملی و در نظرداشت نیازمندی های حیاتی امنیت ملی کشور صرف نظر از استراتژي قدرت های خارجی و بیگانه مسلط بر افغانستان می به همراهانجام گرفت.
 
داعش اکنون مستقیما برای شعله ور انجامن یک جنگ مهیب مذهبی در کشور، تلاش می کند و به همراه آماج قرار دادن عمدی غیر نظامیان، خانومان و کودکان شیعه، سعی می کند این اقلیت مذهبی را در برابر پیروان اهل سنت قرار دهد و به این ترتیب، آتشی را برافروزد که اگر شعله ور شود، بی تردید نه به نفع دولت است و نه به سود به اصطلاح حامیان و هم پیمانان خارجی آن مانند ناتو و امریکا و دیگر رژيم های ناحیه ای و فراناحیه ای.
 
به همراه این حساب، دولت ناگزیر است به سرعت راه هایی را برای مهار داعش و در نتیجه جلوگیری از بروز یک جنگ مذهبی خونین و ویرانگر در کشور، جستجو کند و اقدامات اضطراری مؤثر و بنیادی را روی دست بگیرد؛ هرچند، بدیهی است که این امر، هرگز مطلوب عناصر حامی تروریزم تکفیری در درون دولت و نیز قدرت های خارجی پشتیبه همراهن تروریزم تکفیری داعش نخواهد بود.
 
یکی از گزینه ها برای این مأمول، اتخاذ رویانجامی ناحیه ای برای مهار داعش است؛ رویانجامی که استفاده از تجربیات و توانمندی های ایران، بخشی از آن خواهد بود.
 
 
 
 

نویسندگانی که از جادوگران دنیای رنگ‌‌ها نوشتند

۶ اردیبهشت ۱۳۹۷


نویسندگانی که از جادوگران دنیای رنگ‌‌ها نوشتند

 

به نقل خبرگزاری کتاب ایران (واتچ ماهان) به گرازش از گاردین – در طول تاریخ، هنرمندان هر کدام به نحوی در آثار خود از هنرمندان دیگر رشته‌ها تقدیر انجامه‌اند، که در این میان ظاهراً رابطه نویسندگان و نقاشان از همه بهتر است. نقاشان پرتره‌های زیادی از نویسندگان کشیده‌اند و نویسندگان نیز در رمان‌ها و داستان‌های خود به جماعت نقاش بها داده‌اند. روخانومامه گاردین بهترین رمان‌هایی که موضوع آنها نقاشی و نقاشان است را معرفی انجامه است:
 

«به سوی فانوس دریایی» نوشته ویرجینیا وولف 

 

داستان خانواده رمزی و دیدار آن‌ها از جزیره اسکای (آسمان) در اسکاتلند بین سال‌های ۱۹۱۰ تا ۱۹۲۰ را حکایت می‌کند. این اثر یکی از موفق‌ترین تجربه‌های وی در سبک جریان سیال ذهن است. دختری نقاش به نام لیلی بریسکو مهمان این خانواده می‌شود و افزایش داستان حول محور اتفاقات و روابط این دختر نقاش به همراه خانواده رمزی نوشته انجام گرفته است.
 

«دهان اسب» نوشته جویس کری 

 

«دهان اسب» کتاب پایانی یک سه‌گانه است و داستان گالی جیمسون، نقاش ۶۷ ساله‌ای را روایت می‌کند که به همراه مشکلات زیادی روبروست. این داستان بر اساس رویدادهای واقعی نوشته انجام گرفته که خود نویسنده تجربه انجامه است. تمام چیزی که برای جیمسون اهمیت دارد نقاشی است. این رمان در سال ۱۹۴۴ چاپ انجام گرفته و در آن سال از اقبه همراهل خوبی برخوردار انجام گرفته است.
 

«این شناسایی» نوشته ویلیام گادیس 

 

این رمان که در سال ۱۹۵۵ منتشر انجام گرفت در  سال نخست به همراه استقبه همراهل کمی از سوی خوانندگان و نقدهای نه چندان مثبتی از سوی منتقدان روبرو انجام گرفت ولی گادیس در سال ۱۹۷۵ و بیست سال بعد به خاطر نوشتن دومین رمان خود به همراه عنوان «جی.آر» توانست جایزه ملی کتاب آمریکا را دریافت کند. همین موجب انجام گرفت توجه عمومی به رمان اولش نیز جلب شود. در این رمان شخصیت‌های داستانی را افزایش هنرمندان و نقاشان تشکیل می‌دهند.
 

«پرتره یک آقا» نوشته ژرژ پرک 

 

 
این رمان روایتگر هنرمندی است که در اصل یک بیمار روانی و جنایتکار است. پرک رمان‌نویس و فیلمساز معاصر فرانسوی در سال ۱۹۸۲ از دنیا رفت. پرک عضو انجمن ادبی اولیپو بود. این رمان توسط دیوید بلوس به زبه همراهن انگلیسی برگردانده انجام گرفت و به همراه استقبه همراهل زیادی در کشورهای انگلیسی‌زبه همراهن روبرو انجام گرفت.
 

«شیاد واقعی» نوشته توو جانسون 

 

رمان داستان شخصی به نام «آنا آملین» را تعریف می‌کند که عادت دارد در جنگل انبوه پشت خانه‌اش نقاشی کند. هر بهار برای آب انجام گرفتن برف‌ها انتظار می‌کانجام گرفت ولی این انتظار آن سالِ بخصوص کمی افزایش طول می‌کانجام گرفت. او تصمیم می‌گیرد برای نقاشی از جنگل، همراه سگش به میان درختان انبوه برود.  


«هر دو بودن» نوشته الی اسمیت 

این رمان توانست اسمیت را در سال ۲۰۱۴ به میان نامزدهای نهایی جایزه من بوکر راه دهد. اگرچه اسمیت آن سال جایزه من بوکر را دریافت نانجام ولی تعداد زیادی جوایز معتبر دیگر همچون جایزه کتاب کاستا را کسب انجام. رمان داستان دختری ۱۶ ساله را روایت می‌کند که به زمان عقب می‌رود و در دوران رنسانس به همراه نقاشی ملاقات می‌کند که مجبور است تعداد زیادی نقاشی برای کلیسا بکانجام گرفت.
 

«گیاه‌خوار» نوشته هان کانگ

 

این رمان که از سه فصل تشکیل می‌شود، از سوی کانگ نویسنده اهل کره جنوبی نوشته انجام گرفته است. رمان، داستان خانومی کره‌ای مقیم سئول را روایت می‌کند که تصمیم می‌گیرد دیگر گوشت نخورد و گیاهخوار شود. این تصمیم به همراهعث انزوای او از جامعه و خانواده می‌شود. او مجبور می‌شود به همراه برادر شوهر خود خانومدگی کند که یک هنرمند نقاش است که از گیاهان نقاشی می‌کند. این کتاب پس از آن که به دست دبورا اسمیت به انگلیسی ترجمه انجام گرفت، در سال ۲۰۱۶ توانست جایزه من بوکر و چندین جایزه معتبر دیگر را کسب کند.

کشف مواد منفجره، شیمیایی و سلاح‌های داعش در عراق

۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

کشف مواد منفجره، شیمیایی و سلاح‌های داعش در عراق

به نقل خبرگزاری واتچ ماهان(آوا)، یحیی رسول، نقل کردگوی مرکز اطلاع‌رسانی نیروهای امنیتی عراق اعلام انجام: کماندوهای تیپ ۲۰ سازمان اطلاعات نظامی این کشور انبه همراهر مهمات داعش را در شمال موصل کشف انجامند که شامل ۵۰ خمپاره و سه بسته انفجاری بود.

رسول در ادامه به همراه بیان اینکه نیروهای نظامی عراق توانستند کمربند انفجاری، دو بمب و دستگاه تلفن همراه را در الانبه همراهر عراق کشف کنند، افزود: این نیروها چهار راکت موسوم به “جهنم” و هشت مین ضد تانک که منفجر انجام گرفته بود را در روستای “عدایه” شناسایی انجامند.

همچنین نیروهای امنیتی به فرماندهی عملیات نینوا ۱۱ بمب ساخت داخل را کشف و ضبط انجامند.

رسول  ادامه داد: نیروهای امنیتی در این فرماندهی در عملیات دیگری در حال پاکسازی ناحیه رکارک بودند که به کارگاه ساخت بمب داعش دست یافتند که شامل دو گلوله توپخانه‌ای، ۳۲ خمپاره انداز، ۱۵ مین ضد سپر و دیگر تجهیزات نظامی بود و همه اینها توسط گروه مهندسی مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: یک مظنون که در نینوا تحت تعقیب بود، به همراهزداشت و اقدامات قانونی در مورد او اتخاذ انجام گرفت. همچنین نیروهای امنیتی در فرماندهی عملیات الانبه همراهر توانستند پنج گالن شامل بنزین، روغن و مانند آن و مواد منفجره را کشف کنند.

نقل کردگوی مرکز اطلاع‌رسانی نیروهای امنیتی عراق در پایان از دستیابی این نیروها در فرماندهی عملیات الانبه همراهر به کمربند انتحاری، بمب و دیگر تجهیزات نظامی داعش در مرکز الانبه همراهر خبر داد.

مصلای تهران؛تکاپوی استقبه همراهل از بهار کتاب

۶ اردیبهشت ۱۳۹۷


مصلای تهران؛تکاپوی استقبه همراهل از بهار کتاب

 

به نقل خبرگزاری کتاب ایران‌(واتچ ماهان) هفت روز به برگزاری بزرگترین رویداد فرهنگی کشور مانده و پایتخت در اردیبهشت در انتظار آغاز بهار کتاب است.
 
سی‌‌و‌یکمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ۱۱ اردیبهشت‌ماه براساس اعلام امیر‌مسعود شهرام‌نیا؛ قائم‌مقام نمایشگاه، آیین افتتاحیه به همراه حضور حسن روحانی؛ رئیس جمهوری برگزار می‌شود.
 
به رسم هر سال در آستانه برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، به دعوت روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جمعی از اهالی رسانه برای انعکاس آخرین مراحل آماده‌سازی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از مکان برگزاری این رویداد فرهنگی به همراهزدید می‌کنند. امروز چهار‌شنبه(۵ اردیبهشت‌ماه) خبرنگاران در مصلا حاضر انجام گرفتند.
 
مصلای بزرگ امام‌ خمینی(ره) بعد از دو سال میزبه همراهن دو هزار و ۴۳۰ ناشر داخلی است شهرام‌نیا در جمع خبرنگاران به همراه اعلام این مطلب دربه همراهره ناشران خارجی نیز به حضور قطعی ۵۳  نمایندگان و موزعان ناشر خارجی اشاره انجام.
 
بخش ناشران خارجی نخستین مکان به همراهزدید خبرنگاران بود. فضایی که زیاد از ۵۰ درصد آن تکمیل انجام گرفته و برای دسترسی آسان‌تر ناشران به کتاب‌هایشان، بخش گمرک دیوار به دیوار این بخش تعیین انجام گرفته است.به همراهر ناشران خارجی شامل عرب و لاتین از طریق هوایی و دریایی به کشور وارد انجام گرفته است. براساس‌ پیش‌‌بینی‌ها یک تا دو روز آینده کتاب‌ها به نمایشگاه منتقل می‌شود.

غرفه ناشران عرب دو هزار متر مربع و ناشران لاتین پنج‌هزار متر مربع است. ناشران خارجی نیز در طبقه  منهای یک استقرار پیدا می‌کنند.  

 

 قائم‌مقام نمایشگاه کتاب حوالی ظهر و بعد از پایان جلسه مشترک به همراه شهرداری تهران به جمع خبرنگاران پیوست و نقل کردان خود را برمحور افزایش رواق‌های شرقی و غربی آغاز انجام.

موضوعی که طی ۹ دوره برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در مصلا، مهم‌ترین مطالبه ناشران بوده و بعد از فرصت دو ساله‌ برگزاری نمایشگاه در مجموعه شهر‌آفتاب برای مسئولان مهیا انجام گرفت تا برای رفع این دغدغه تلاش کنند.

 

به گفته این مقام مسئول و همچنین حسین صفری، مدیر اجرایی نمایشگاه، مسئولان شهری موفق نانجام گرفتند سوله‌های مجموعه شهرآفتاب را تکمیل کنند. رواق‌های شرقی و غربی امسال میزبه همراهن ناشران است و براساس اعلام این مقام مسئول، جانمایی ناشران کودک و نوجوان زیر رواق‌‌های جدید اولویت داشت.

شهرام‌نیا همچنین به استقرار دو چادر برای تعدادی از ناشران کودک اشاره انجام که البته برای سیستم تهویه این ناشران نیز فکر‌هایی انجام گرفته  است. قائم مقام نمایشگاه همچنین از پایان مراحل جانمایی ناشران و اعلام آن بعد از پایان نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم خبر داد.

 

موضوع دوربین‌های امنیتی دیگر موضوع این دیدار بود که به گفته طبه همراهطبه همراهیی؛ مسئول روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همه دوربین‌ها زیر نظر حراست مصلا تهیه و نصب انجام گرفته است. طبه همراهطبه همراهیی همچنین از اماده انجام گرفتن کارت ویژه خبرنگاران و ناشران و همچنین پارکینگ ویژه اصحاب رسانه خبر داد.

 

 شهرام‌نیا به همراه اشاره به آماده نانجام گرفتن طبقه ۱+ مصلا برای جانمایی ناشران آموزشی نبود حفاظ را مهم‌ترین دلیل این جانمایی اعلام انجام.

قائم مقام سی‌و‌یکمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به همراه تاکید بر رونق بخش بین‌المللی نمایشگاه به حضور صربستان به‌عنوان کشور مهمان و پایتخت تونس به‌عنوان شهر مهمان اشاره انجام. به گفته شهرام‌نیا ۲۰ نفره از صربستان و ۱۸ نفر از تونسی‌ها در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران حاضر می‌شوند. بلند‌پایه‌ترین مقام این هیات‌ها وزاری فرهنگ دو کشور هستند.

 

غرفه کاشان به‌عنوان چهارمین پایتخت کتاب ایران، کارنامه نشر،  سرای اهل قلم و غرفه روستا‌ها و عشایر دوستدار کتاب از ابعاد فرهنگی نمایشگاه است که شهرام‌نیا به آن‌ها اشاره انجام. این مقام مسئول  نام‌گذاری یکی از روز‌های نمایشگاه به نام یکی از شهر‌‌ها و یا استان‌های کشور را برای این دوره  نیز اعلام انجام. طرحی که از سه سال پیش اجرایی انجام گرفته است.

 

قائم مقام نمایشگاه از واگذاری امور تبلیغات و به همراهزرگانی نمایشگاه به صنف خبر داد.

یحیی دهقانی؛ معاون اجرایی سی‌‌و‌یکمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران نیز در این به همراهزدید همراه خبرنگاران بود. وی دربه همراهره بخش ناشران عمومی گفت که  شبستان به پنج بخش تقسیم انجام گرفته و بخش‌های سه، چهار  و پنج بعد از پایان مسابقات قرآن برای غرفه‌بندی آماده می‌شود.

 صفری به همراه اشاره به محدودیت پارکینگ به نتیجه مذاکرات به همراه شهرداری، سازمان تاکسیرانی و اتوبوس‌رانی اشاره انجام که ایستگاه شهید نقدی برای پشتیبه همراهنی و ایستگاه گلگشت برای انتقال یازدیدکنندگان به نمایشگاه پیش‌بینی انجام گرفته است.

 

مدیر اجرایی نمایشگاه دربه همراهره تهویه و فضای بخش ناشران آموزشی به همراه اشاره به مساحت ۶ متری راهرو‌های اصلی و چهار متری راهرو‌های فرعی، تاکید انجام که نقشه بخش‌های مختلف به تایید کارشناسان مدیریت بحران رسیده، وی همچنین تامین سیستم تهویه را از تعهدات مصلا اعلام انجامه است. 

انتظار برای میزبه همراهنی دوبه همراهره مصلا از ناشران و مخاطبه همراهن کتاب ۱۱ اردیبهشت به پایان می‌رسد و بهار طبیعت به همراه بهار کتاب همراه می‌شود.