واتچ ماهان

کتاب «یادگیری و نسل الکترونیک» از بررسی جنبه‌های رفتاری غفلت می‌کند

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷


کتاب «یادگیری و نسل الکترونیک» از بررسی جنبه‌های رفتاری غفلت می‌کند

 

به نقل خبرگزاری کتاب ایران (واتچ ماهان) سومین جلسه از سلسله جلسات نقد آگاهانه کتاب (ناک) به همت گروه یادگیری فناورانه گروه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی و به همراه همکاری موسسه خانه‌کتاب (۱۰ اردیبهشت‌ماه) به نقد و بررسی کتاب «یادگیری و نسل الکترونیک» اختصاص داشت. در این نشست حامد عبه همراهسی کسانی، دانشجوی دکتری فناوری اطلاع رسانی و آموزش عالی، زهرا سا‌یه‌وند، دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی و مرتضی رضایی‌زاده حضور داشتند.
 
سایه‌وند در این نشست به همراه بیان اینکه نویسندگان این اثر دارای تجربه‌های پژوهشی در زمینه آموزشی، روانشناسی و نورساینس هستند، گفت: نوع نگاه نویسندگان به فناوری به گونه‌ای است که نکات مثبت و منفی را به همراه یکدیگر در نظر می‌گیرند.
 
وی به همراه اشاره به نقاط مثبت کتاب حاضر گفت: استفاده از تجربیات پژوهشی نویسندگان و منابع مختلف برای تایید ادعاهای ارائه انجام گرفته به چالش‌کشیدن ذهن مخاطب به همراه ارائه سئوالاتی در ابتدای هر بحث، داشتن نگاه ایجابی و همه‌جانبه به فناوری‌های دیجیتال به عنوان بخشی از خانومدگی روزمره فعلی، ارائه نتیجه‌گیری در انتهای هر فصل، در راستای انسجام‌بخشی به کتاب، دارا بودن طیف گسترده‌ای از مخاطبه همراهن کتاب و یادآوری فرصت‌ها، خطرات و مهارت‌ها در انتهای هر فصل از جمله نکات مثبت کتاب است. همچنین کتاب پاسخی به نگرانی عمومی در رسانه مختلف دربه همراهره چگونگی اثرات فناوری است.
 
این دانشجوی دکتری دربه همراهره نقاط منفی اثر نیز توضیح داد: در این کتاب اگرچه به تاثیر فناوری‌ها و مهارت حل مسئله و همکاری و تعاملات اشاره انجامه و برجنبه‌های شناختی و مولفه ذهن تاکید می‌کند اما از جنبه‌های رفتاری غفلت انجامه و به نظر می‌آید که لازم است تا سازوکاری رسمی که منجر به یادگیری می‌شود مانند مدرسه را افزایش شرح دهد.
 
سایه‌وند در بخش پایانی نقل کردانش به همراه تاکید بر اینکه می‌توان پیشنهادهایی را در کتاب مطرح انجام که بر نقش نهادهای رسمی در فرایند یادگیری صحه بگذارد، گفت: می‌توان این مسئله را مطرح انجام که آیا آموزش و پرورش به شکاف بین خانه و مدرسه و استفاده از فناوری‌ها برای یادگیری توجه دارد و یا اینکه آیا نهادهای آموزشی ما مفهوم مدرسه الکترونیک را درک انجامه‌اند و توانسته‌اند سازوکارهای آموزشی را برای فعالیت نسل دیجیتال فراهم کنند؟
 

عبه همراهسی کسانی در این نشست توضیحاتی را دربه همراهره کتاب «یادگیری و نسل الکترونیک» ارائه انجام و گفت:‌ این کتاب در سال ۲۰۱۵ توسط جین. دی. ام. آندروود و لی فرینگتن فلینت منتشر انجام گرفته و تاریخ نخستین انتشار آن به سال ۲۰۱۲ برمی‌گردد. کتاب حاضر از ۱۱ فصل تشکیل انجام گرفته و ادامه کتاب دیگری است که نویسندگان آن در سال ۱۹۹۰ تالیف انجامند.
 
وی به همراه اشاره به فصول مختلف کتاب ادامه داد: فصل نخست اثر به همراه عنوان یادگیری در جهان دیجیتال به‌ موضوع یادگیری در جهان دیجیتال پرداخته و بیان می‌کند که نسل جدید دانش‌آموزان به همراه فناوری‌های جدید رانجام گرفت می‌کنند و فناوری و افزایش تجارب یادگیری و استقلال دانش‌آموزان در یادگیری کمک می‌کند. همچنین در این فصل بیان می‌شود که چگونه فناوری موجب شکاف بین یادگیری رسمی و غیررسمی می‌شود.
 
وی افزود: در فصل دوم نیز به همراهعنوان افراد چگونه یاد می‌گیرند ضمن تلاش برای روشن‌تر انجامن مفهوم کیفیت یادگیری نویسندگان سعی در بیان تفاوت یادگیری فعال و غیرفعال داشته و به نقشی که فناوری در پشتیبه همراهنی فرایند یاددهی و یادگیری، افزایش کیفیت یادگیری و ارتقای درک شناختی افراد از طریق افزایش مهارت‌های تفکر، حل مسئله و یادگیری اشاره می‌کند. همچنین در فصل سوم تعاملات اجتماعی و ارتبه همراهطات نوشتاری مورد بررسی قرار گرفته و به نقش زبه همراهن در ارتبه همراهطات اجتماعی اشاره می‌شود. اینکه چگونه امروزه به همراه ظهور فناوری جدید ارتبه همراهطی زبه همراهن نوشتاری به‌عنوان ابزار ارتبه همراهطی تغییر انجامه و به طور مثال توئیتر ۱۴۰ کاراکتر برای زبه همراهن خود تعریف می‌کند.
 
این دانشجوی دکتری به مبه همراهحث مطرح‌انجام گرفته در فصل چهارم کتاب اشاره انجام و گفت: در این فصل بیان می‌شود که چگونه ظهور فناوری موجب پیدایش ابزارهای جدید برای تدریس و یادگیری انجام گرفته و ابزارهایی مانند کتاب الکترونیک موجب افزایش مهارت سواد‌آموزی در افراد می‌شود. در فصل پنجم نیز دیجیتالی‌انجام گرفتن سواد بررسی می‌شود اینکه امروز سایت‌هایی مانند آمازون زیاد از آنکه کتاب‌های چاپی بفروشند کتاب‌های دیجیتالی را به فروش می‌رسانند.
 
به گفته وی، در فصل ششم شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان ابزار آموزشی مورد بررسی قرار می‌گیرند و به این موضوع پرداخته می‌شود که چگونه این شبکه‌ها موجب انجام گرفته افراد از دنیای واقعی و مجازی فاصله بگیرند. در فصل هفتم به این مساله اشاره می‌شود که چگونه یادگیرندگان امروزی غرق در فناوری انجام گرفتند و سعی می‌کنند در فضای مجازی سیر می‌کنند. در فصل هشتم استفاده از به همراهزی‌های آموزشی برای فرایند یاددهی و یادگیری بررسی می‌شوند و نویسندگان به این موضوع اشاره می‌کنند که چگونه به همراهزی موجب درگیری و مشارکت فرد در یادگیری افزایش مهارت خودتنظیمی حل مسئله و استدلال می‌شود.
 
عبه همراهسی کسانی دربه همراهره بررسی سوءرفتار و سوتفاهم اخلاقی در فصل نهم و داشتن هوش هیجانی و انعطاف‌پذیر در مقابل خطرات در فصل دهم توضیحاتی را ارایه انجام و گفت: در فصل یازده کتاب اهداف یادگیری و فرایند مشارکتی به همراه تحولات فناوری شرح داده می شود و فرصت‌هایی که فناوری در اختیار یادگیری قرار می‌دهد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کتاب به انجام گرفتت توصیفی است

رضایی‌زاده نیز در بخش پایانی این نشست به همراه بیان اینکه کتاب حاضر دو روی سکه ظهور فناوری‌ها را در فرایند یادگیری در نظر گرفته افزود: به همراه این وجود نویسندگان در کتاب به استدلال‌های مخالفین توجهی نمی‌کنند و به همراه اینکه استدلال‌های موافق برای تبیین فناوری بیان می‌شود اما از این موضوع غفلت انجام گرفته است از سویی دیگر کتاب به انجام گرفتت توصیفی است و منجر به راه‌حل و ارائه پیشنهادها نمی‌شود.

 

وی بیان انجام: از سوی دیگر عنوان کتاب به همراه محتوای آن تطابق ندارد و علی‌رغم عنوانش دربه همراهره نسل الکترونیک و تفاوت آن به همراه نسل‌های بعد نقل کردی بیان نانجام گرفته است.