واتچ ماهان

وزیر و چهار معین وزارت شهرسازی و مسکن استعفا انجامند

۲۴ خرداد ۱۳۹۷

وزیر و چهار معین وزارت شهرسازی و مسکن استعفا انجامند
سید سعادت منصور نادری، وزیر پیشین شهرسازی و مسکن افغانستان، امروز اعلام انجام که چندی پیش استعفایش را به رئیس جمهور غنی فرستاده و قبول انجام گرفته است.

جناب آقا نادری، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که استعفای وی به همراه استعفای معینانش مصادف انجام گرفته است.

او گفت: “تصادفاً استعفای این جانب از مقام وزارت شهرسازی و مسکن، هم زمان انجام گرفته است به همراه استعفا و تقاعد معینان محترم این وزارت که متأسفانه برخی شایعات نادرست نیز در این زمینه شده است”.

پیش از این برخی گزارش‌هایی وجود داشت که گویا رئیس جمهور غنی، چهار معین وزارت شهرسازی و مسکن را برکنار انجامه است.

وزیر پیشین شهرسازی، دلیل استعفای خود را بیماری عنوان انجام که به گفتۀ خودش، به تداوی دوام‌دار نیاز دارد.

همچنان جناب آقا نادری، تأیید انجام که دو معین این وزارت به برنامۀ ماستری می‌روند و یک معین دیگر نیز به تقاعد سوق داده می‌شود و چهارمی نیز مدت سرپرستی‌اش بر اساس قانون ختم انجام گرفته است.

هنوز ریاست جمهوری افغانستان در مورد قبول‌انجام گرفتن استعفای جناب آقا نادری، به رسانه‌ها معلومات نداده است.

به گفتۀ وی، بر بنیاد فرمان ریاست جمهوری، روشان ولس‌مل، به عنوان مسؤول معینیت امور شهرسازی، سید نسیم خلیق، به حیث مسؤول معینیت امور تخنیکی، عزیزاحمد گلستانی، به عنوان مسئول معینیت امور مسکن و محمدهمایون فیض، به صفت مسؤول معینیت جدید امور تصدی‌ها و پالیسی، گماشته انجام گرفته اند.

سید منصور نادری، حدود سه سال پیش، به صفت وزیر شهرسازی و مسکن افغانستان از ولسی جرگه رأی اعتماد به دست آورد.

جناب آقا نادری، طراحی پلان‌های شهرهای بزرگ، فعال‌انجام گرفتن دوبه همراهرۀ تصدی شهرسازی، اکمال برخی پروژه‌های مسکن و معرفی برخی افراد به اتهام فساد به سارنوالی، را از جمله دستاوردهایش در این مدت یاد انجام.