واتچ ماهان

مبه همراهرزه افراد جمعیت و جنبش در شمال بر ضد حکومت

۲۴ خرداد ۱۳۹۷

مبه همراهرزه افراد جمعیت و جنبش در شمال بر ضد حکومت

 به نقل خبرگزاری واتچ ماهان(آوا)،ضیاء مسعود که خود مشاور ارانجام گرفت اشرف غنی بوده رئیس جمهور غنی را به تقلب متهم انجام.

وی افزود:  تنها طالبه همراهن عامل بر هم زدن امنیت و ثبه همراهت در افغانستان نبوده، بلکه افزایش گروه های مسلح مخالف دولت در فاریاب و جوزجان، اعضای وابسته به حزب جمعیت اسلامی یا جنبش اسلامی اند.

عضو برجستۀ حزب جمعیت اسلامی افغانستان ادامه داد: این به خاطری است که آقام نتیجۀ مشارکت سیاسی خود را در یک روند سیاسی به شکل شفاف نمی بینند،  وقتی که من حضور خود را در ساختار نبینم، وقتی که نتایج رای خود را نبینم، مسلماً تفنگ می گیرم و بر علیه حکومت جنگ را شروع می کنم.

 مشاور پیشین رئیس جمهور غنی در امور حکومتداری خوب که در مراسم سالیاد قربه همراهنیان جنبش “رستاخیر تغییر” صحبت می‎انجام، حکومت را متهم به کشتار فعالان این جنبش انجام و به گونۀ مشخص انگشت انتقاد به سوی رئیس جمهور غنی بلند انجام.

شماری از جوانان افغان سال گذشته در همین روز، به همراه انتقاد از عملانجامهای حکومت به ویژه رئیس جمهور غنی، دست به راهپیمایی زدند که در اثر برخورد آنان به همراه پولیس چندین عضو”جنبش رستاخیر” به شمول سالم ایزدیار ،پسر محمد علم ایزدیار، معاون مشرانو جرگۀ افغانستان، کشته انجام گرفت.

 فضل هادی مسلمیار، رئیس مشرانو جرگۀ افغانستان، نیز در ادامه به همراه واکنش به نقل کردان مسعود در این مراسم اظهار داشت:  حزب جمعیت اسلامی افغانستان در حالی از نداشتن حضور در نظام کنونی صحبت می کند که خود سهم ۵۰ درصدی در نظام دارد.

 مسلمیار به گونۀ مشخص خطاب به احمد ضیا مسعود گفت: این نظام است و زمانی این نظام از تو و کرزی بود.

به همراه توجه به اینکه ضیاء مسعود در این نشست رئیس جمهور غنی را “قاتل” و “تقلبکار” خواند، رئیس مشرانو جرگه گفت:اگر چنین به همراهانجام گرفت، خود مسعود نیز به عنوان مشاور ارانجام گرفت ریاست جمهوری افغانستان، “شریک قتل” و “نظام متقلب” است.

در همین حال، ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به اظهارات احمد ضیا مسعودابراز داشت: هر ادعای سیاستمداران به همراهید مبتنی بر ثبوت و مدارک به همراهانجام گرفت و اگر چنین مدارکی موجود به همراهانجام گرفت، به همراهید منتقدان “شهامت و جرات اخلاقی” را داشته به همراهشند و این اسناد را به مراجع عدلی و قضایی بسپارند.

شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر نقل کردگوی ریاست جمهوری افغانستان، گفت: ادعاهای مطرح انجام گرفته در پیوند به همراه کارانجام حکومت وحدت ملی از اساس بی بنیاد و غلط است.