واتچ ماهان

فصلنامه «بهین‌نامه» رویانجامی تازه به ادبیات دارد

۳ خرداد ۱۳۹۷

 

فرح نیازکار در گفت‌وگو به همراه واتچ ماهان مطرح انجام:

 

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۴۷

گزارشگر : مائده مرتضوي

 

 

فرح نیازکار دربه همراهره اهداف فصلنامه «بهین‌نامه» می‌گوید: در این نشریه برآنیم تا به همراه عبور از گردآوری مطالب گوناگون و مختلف در یک مجموعه که بسامد آن هم‌اینک در میان نشریات و مجلات ما زیاد است، به چاپ ویژه‌نامه‌های تخصصی پیرامون اشخاص، آثار و موضوعات بپردازیم.


فصلنامه «بهین‌نامه» رویانجامی تازه به ادبیات دارد

 

 فرح نیازکار مدیرمسئول و صاحب‌امتیاز فصلنامه تخصصی زبه همراهن و ادبیات فارسی «بهین‌نامه» شیراز در گفتگو به همراه خبرنگار خبرگزرای کتاب ایران (واتچ ماهان)، پیرامون چگونگی شکل‌گیری نشریه بهین‌نامه و سیاست‌گذاری تدوین آن گفت: فصلنامه‌ ادبی«بهین‌نامه» در راستای اهداف بلند توسعه فرهنگی و ادبی در ایران و شهر شیراز و به همراه به همراهور به‌ این امر که چشم‌انداز ادبیات ریشه‌های فرهنگی یک ملت مدنی را رو به سوی آیندگان و نسل‌های فردا، به فضای روزهایی تازه از قضاوت و هم‌اندیشی می‌کشاند و به همراهزتاب ناگفته‌های فرصت‌های انسانی‌ می‌شود که از قلمرو ذهن به حوزه زبه همراهن و شکل‌بندی‌های تازه و بدیع، به سمت مخاطب هدایت می‌شوند، شکل گرفته است.

وی در ادامه افزود که: در ادامه چاپ و انتشار نشریه ادبی« قلمکده» که در آن به گونه‌ای اختصاصی به نشر ادبیات کلاسیک ایران می‌پرداختیم، فصلنامه«بهین‌نامه» به همراه رویانجامی تازه به ادبیات، در عرصه‌ کلاسیک و معاصر شروع به کار انجامه‌است. در این نشریه برآنیم تا به همراه عبور از گردآوری مطالب گوناگون و مختلف در یک مجموعه که بسامد آن هم‌اینک در میان نشریات و مجلات ما زیاد است، به چاپ ویژه‌نامه‌های تخصصی پیرامون اشخاص، آثار و موضوعات بپردازیم تا از یک سو ذوق ادبی و هنری خود را تامین انجامه به همراهشیم و از سویی دیگر به همراه نگارش مطالب تخصصی، علمی و ادبی مجموعه‌ای قابل استناد را فراهم انجامه به همراهشیم که به‌گونه کاربردی نیز راهگشا به همراهانجام گرفت؛ سنتی که اگرچه مهم می‌نماید اما معمولا در عرصه ادبی ما کاهش مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرمسئول و صاحب‌امتیاز فصلنامه ادبی در ادامه گفت: بنابراین فصلنامه ادبی «بهین‌نامه»به همراه تکیه بر سیاست کاربردی تدوین ویژه‌نامه ادبی، آغاز به کار انجامه و به همراه همراهی متخصصان و علاقه‌مندان ادبی در این عرصه، اهداف خود را دنبه همراهل خواهد انجام. چنانکه شماره نخست آن به ویژنامه “بیژن الهی” اختصاص یافت و به همراه همدلی پژوهشگران، نویسندگان و صاحب‌ذوقان ادبی به انجام رسید و خوشبختانه مورد استقبه همراهل مخاطبه همراهن خود در داخل و خارج از ایران نیز قرارگرفت.

وی در پایان گفت: امید است که هرکجا که نهالی نو می‌روید؛ بر و به همراهرش، برگی بر فرهنگ سترگ ایران زمین بیفزاید. «بهین‌نامه» نیز آرزومند است به همراه همراهی یاران همدل، بتواند سهم رسالت خویش را در جهان معنایی خود ادا کند.