واتچ ماهان

رقم دقیق نیروهای مسلح افغانستان ۳۱۳ هزار نفر است

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

رقم دقیق نیروهای مسلح افغانستان ۳۱۳ هزار نفر است

به نقل خبرگزاری واتچ ماهان(آوا)، مفتش ویژۀ ایالات متحده امریکا در امور به همراهزسازی افغانستان (سیگار) گفت: شمار نیروهای امنیتی و دفاعی افغان، زیاد کاهش نیافته است.

وی ماه گذشته  از کاهش ۱۱ در صدی در شمار نیروهای امنیتی و دفاعی افغان خبر داده بود.

مفتش ویژۀ ایالات متحده امریکا در امور به همراهزسازی افغانستان (سیگار) ادامه داد: نظامیان امریکایی مستقر در افغانستان، شمار نیرو های دفاعی و امنیتی افغان را به گونۀ درست گزارش نداده بودند.

چنانچه در ماه گذشته آمده بود که شمار مجموع نیرو های امنیتی و دفاعی افغان تا به ۲۹۶ هزار نفر کاهش یافته است اما در حال حاضر گفته می شود که رقم دقیق این نظامیان ۳۱۳ هزار نفر است.

ایالات متحده و ماموریت ناتو در افغانستان به تشکیل، تجهیز و تمویل قوای مسلح ۳۳۴ هزار نفری برای افغانستان متعهد است.