واتچ ماهان

ثبه همراهت در افغانستان به نفع امریکاست؟!

۷ شهریور ۱۳۹۶

ثبه همراهت در افغانستان به نفع امریکاست؟!

رکس تیلرسون، وزیر خارجه امریکا می گوید:” تامین صلح و ثبه همراهت در افغانستان ، نگهبه همراهنی از امریکاست و این کشور اجازه نمی‌دهد که تروریستان در افغانستان دوبه همراهره قدرت بگیرند. “

در سال‌های گذشته طالبه همراهن پیشرفت‌های قابل توجهی در افغانستان داشته، ساحه‌ نفوذشان را گسترش داده‌اند و در بعضی از مواقع‌ نیروهای امنیتی افغانستان نتوانسته‌اند مانع گسترش ساحه‌ی نفوذ این گروه شوند.

این به همراهر امریکا رویانجام سرکوب طالبه همراهن را در افغانستان روی دست گرفته است. پیام ما به طالبه همراهن این است که شما را به عقب خواهیم راند و اجازه‌ دوبه همراهره‌ قدرت گرفتن را به شما نخواهیم داد.

رییس جمهوری امریکا می‌خواهد که وضعیت را در افغانستان “تغییر بدهد و نیروهای امریکایی مطابق وضعیت جنگی در افغانستان فرستاده خواهند انجام گرفت و در مورد شمار آنان فرماندهان نظامی امریکایی که در افغانستان حضور دارند تصمیم می‌گیرند. “

آگاهان اما از زاویه متفاوت به همراه زاویه دید امریکایی ها به طرح و راهبرد جدید ترامپ در به همراهره افغانستان نگاه می کنند.

آنان بر این به همراهورند که در پشت این کلمات صلح و ثبه همراهت جویانه مقامات کاخ سفید برای افغانستان، چهره دیگری از آنها قرار دارد؛ چهره ای که پرده از عوام فریبی مقامات پنتاگون برداشته و نیات واقعی آنها در سیاست خارجی شان نسبت به افغانستان و ناحیه آشکار می سازد.

وزیر خارجه ایالات متحده امریکا در راهبرد به اصطلاح جدید دولت ترامپ نسبت به قضیه کشور ما به صراحت می گوید که امریکا اجازه نمی دهد تروریستان به همراهر دیگر در افغانستان به قدرت برسند و این نقل کرد از تناقض آشکاری به همراه عملانجام مقامات نظامی امریکا در افغانستان رنج می برد؛ چرا که بر اساس گزارشات مستند و واقعی، امریکایی ها از حدود چهار سال به این سو به عملی انجامن پالیسی جدیدی در افغانستان روی آورده اند و آن تجهیز و تقویت گروه تروریستی داعش در این کشور است.

آگاهان می گویند در اینکه طالبه همراهن به مهره سوخته ای برای دولت امریکا تبدیل انجام گرفته است، جای تردید نیست. از سوی دیگر رهبری طالبه همراهن در طول سالهای حضور نیروهای امریکایی در افغانستان، همواره به دست مقامات پاکستانی بوده که این برای سران کاخ سفید چندان خوشایند نبوده و نیست و برای همین امریکایی دنبه همراهل یک گروه بدیل در افغانستان هستند تا آن گروه را جایگزین طالبه همراهن کنند؛ طالبه همراهنی که حرف شنوی از پاکستان دارند و امریکایی ها را دشمن خود فرض انجامه اند؛ حال انکه گروه جایگزین آنان که عبه همراهرت از داعش به همراهانجام گرفت، ساخته و پرداخته دست امریکایی ها بوده و طبیعتاً گوش به فرمان آنها نیز خواهند بود.

بناء، چنانچه وزیر امور خارجه امریکا ادعا می کند، به رغم آن ادعاها، صلح و ثبه همراهتی در افغانستان رخ نخواهد نمود؛ تنها شکل جنگ و ناامنی در این کشور تغییر می کند؛ به این معنی که طالبه همراهن ناچار می شوند تا صحنه را خالی کنند و گروه جانی تر از آنها و صد البته به همراه کمک و طرح و پلان امریکایی ها در افغانستان روی کار بیایند؛ گروه سفاک و جاهلی بنام داعش که اگر چه خاستگاه و راستگاهی تا کنون در افغانستان نداشت، اما به همراه کمک ایالات متحده امریکا و سعی و تلاش متحدان آن در ناحیه، اینک در حال فربه انجام گرفتن و تبدیل انجام گرفتن به گروه بزرگ تروریستی است که قرار است به عنوان حافظ منافع امریکایی ها نه تنها در افغانستان که ساحه نفوذ و فعالیت های تروریستی و خرابکارانه شان در کل ناحیه به خصوص تا آسیای مرکزی و میانه نیز گسترش یابد.

از نظر آگاهان تغییری که وزیر امور خارجه امریکا البته به همراه توجه به اظهارات ترامپ از آن نقل کرد می گوید نیز چیزی جز جایگزینی نیروهای تروریستی داعش بجای طالبه همراهن در افغانستان نیست. از نظر کارشناسان استراتژی جدید ترامپ برای افغانستان در واقع چیزی جز توطئه جدید برای این کشور نیست و در صورت تطبیق، تردیدی وجود ندارد که اوضاع امنیتی در افغانستان را وخیم تر از هر زمان دیگری خواهد انجام.

آگاهان می گویند سرکوب طالبه همراهن در صورتی برای افغانستان و دولت و آقام آن مفید و مثمر است که به تقویت و تجهیز گروه بدتر از آنان یعنی داعش نینجامد؛ و گر نه برای آقام افغانستان چه سودی دارد که از شر یک دشمن نجات یافته و در دام دشمن خونی و وحشی تر از دشمن نخستین گرفتار شوند.

لذا آگاهان دلسوز برای آقام و کشور از دولت وحدت ملی توقع دارند تا هوشیارانه و محتاطانه به همراه راهبرد جدید دولت ترامپ در به همراهره کشور و آقام خود شان برخورد کنند و مراقب به همراهشند چیزی را نخوانده و نفهمیده امضا نکنند؛ تا مبه همراهدا چون بستن پیمان راهبردی به همراه امریکا برای یکبه همراهر دیگر دچار خبط و خطا نشوند؛ پیمانی که هیچ سودی برای دولت و ملت افغانستان نداشته و ندارد و تنها فایده آن مشروعیت بخشیدن به حضور طولانی و بی ثمر و حتی پر خطر نیروهای امریکایی در افغانستان بوده و هست.

سرانجام اینکه مقامات امریکایی نسبت به ادعای شان مبنی بر آنکه صلح و ثبه همراهت در افغانستان به نفع امریکا می به همراهانجام گرفت، صادق نیستند؛ چرا که اگر چنین بود و امریکایی ها به واقع به دنبه همراهل برقراری صلح و امنیت در افغانستان بودند، ۱۷ سال زمان کمی نیست و اگر چنین اراده ای بود، آنان در همان سالهای آغازین حضور خویش در افغانستان به این مهم دست پیدا می انجامند.

اما واضح است که ایالات متحده به دنبه همراهل منافع تعریف انجام گرفته اش در افغانستان و ناحیه است و این منافع در شرائط فعلی جز به همراه ایجاد جنگها و خلق بحرانها در افغانستان و ناحیه برای امریکا میسر نمی شود.

کریم‌محمدی